footerFoto

Algemene infORmatie

Ouderinformatieavond | gitaarlessen | trakteren in units | websites | werken in units | jaarplan | protocol social media | schoolarts

Infoavond

Dinsdag 20 december 2016 hebben wij een ouderinformatieavond georganiseerd. Aan de hand van een PowerPoint presentatie met een aantal inspirerende filmpjes hebben we de grote groep ouders die op deze informatie avond aanwezig is geweest geïnformeerd over de ontwikkelingen in het onderwijs en wat die voor onze school betekenen. Aansluitend aan het centrale deel van deze avond kregen de ouders de gelegenheid om met de leerkrachten van de verschillende units in gesprek te gaan over de doorontwikkelingen van ons onderwijs.

DOWNLOAD PowerPoint presentatie ouderinformatieavond 20 december 2016

Gitaarlessen

Meer informatie volgt.


Trakteren in de units

DOWNLOAD Meer informatie over gezonde traktaties

Websites

Onderwijsgroep PRIMO vpr: www.primovpr.nl
Samenwerkingsverband Kindkracht: swvkindkracht.nl


Werken in units

Op ’t Schrijverke wordt gewerkt in vier units van ieder steeds twee leeftijdsgroepen. In iedere unit zijn drie leerkrachten verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod aan alle kinderen in de unit, dagelijks zijn twee van de drie leerkrachten werkzaam in de unit. Ook wordt, waar nodig, gebruik gemaakt van de onderwijsassistent.

Het werken in units heeft de volgende voordelen:

 • Leerkrachten werken binnen de unit veel met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit komt het onderwijs en de kinderen ten goede;
 • Het geeft mogelijkheden tot een flexibele groepsindeling. Hiermee kunnen wij tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen;
 • Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen van elkaar;
 • Meerdere ogen volgen dagelijks de (ontwikkeling van de) kinderen.

Jaarplan

Meer informatie volgt.


Protocol Social Media

Inleiding

Social media zoals Hyves, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van OBS ‘t Schrijverke. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.

Onderwijsgroep Primovpr vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij een van onze scholen betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Uitgangspunten

 • Onderwijsgroep Primovpr onderkent het belang van sociale media.
 • Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
 • Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten;
 • De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van een ieder die betrokken is bij de school;
 • Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media;

Doelgroep en reikwijdte

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan scholen van Primovpr

De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé.

Sociale media in de school

A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)
 • Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven.
 • Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
 • De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media.
 • Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
 • Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven;
 • Het is medewerkers niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media.
 • Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. Zie ook : Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen
b. Voor medewerkers tijdens werksituaties
 • Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de onderwijsinstelling.
 • Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met Onderwijsgroep Primovpr dient de medewerker te vermelden van welke school hij/zij medewerker is.
 • Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
 • Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met zijn/haar leidinggevende
c. Voor medewerkers buiten werksituaties
 • Het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school niet schaden.
 • Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van Onderwijsgroep Primovpr c/q zijn of haar school.
 • Indien de medewerker over Onderwijsgroep Primovpr publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van [naam onderwijsinstelling. Verder meldt de medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden.
Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen

I      Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
II     Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet;
III     Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.
IV     Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en / of ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school
V      Indien de uitlating van leerlingen, en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door de school aangifte bij de politie worden gedaan.


Schoolarts

Schoolarts: Evelien van Deventer